Garanti, Kullanım ve İade Koşulları

Garanti, Kullanım ve İade Koşulları

Önemli: Bu lisans sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz.

Bu sözleşme SON KULLANICI olan siz ve Terkon Teknoloji arasında yapılan bir sözleşmedir. Kimi yerde Terkon, “biz”, “bize”, “bizim” EXABilişim veya EXAsystem olarak anılacaktır. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullandığınız güncelleştirmeler de dahil her türlü Terkon yazılımı, ürünleri veya hizmetlerine uygulanacaktır.

Kurulum esnasında bu şartları kabul edip etmediğiniz size sorulacaktır. Eğer kabul etmiyorsanız yazılım bilgisayarınıza yüklenmeyecektir. Yazılımı bilgisayarınıza yüklemeniz veya kullanmanız, sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi gösterir.

I- 'SON KULLANICI' nın Hak Ve Yükümlülükleri

1. 'SON KULLANICI', YAZILIM CD' sini, broşürünü, lisans şifresini, kullanma ve tanıtma belgesinde yazılı şartlara uygun olarak ve yine burada belirli ekipman ve donanımla kullanmayı kabul, taahhüt ve beyan eder. 'SON KULLANICI', yukarıda yazılı hükme aykırı davranması sebebi ile sözleşme konusu üründe meydana gelecek hasar ve ziyanlardan dolayı iş bu sözleşmenin bend IV- madde 3.4. madde hükümlerinden yararlanma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

2. 'SON KULLANICI', YAZILIM' ı sadece tek bir bilgisayara veya yerel ağ ortamına yükleyeceğini (Local Area Network) ve yalnızca bu ortamlarda kullanacağını, herhangi bir araçla ve herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

3. 'SON KULLANICI'; YAZILIM, çok kullanıcılı sistemi destekliyor ise ağda birden fazla bilgisayara kurup çalıştırılabileceğini, ağdaki her bir bilgisayar için lisans alması gerektiği hususunu ve bir YAZILIM lisansının paylaşılamayacağını ve YAZILIM' ın değişik bilgisayarlarda aynı anda kullanılamayacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

4. YAZILIM, Server-Client şeklinde kullanılıyor ise; 'SON KULLANICI', çalıştırılabilecek maksimum programı lisans alırken belirtilen, client sayısı kadar diğer bilgisayarlara kurma hakkına haizdir.

5. 'SON KULLANICI', indireceği ve yükleyeceği demo sürümünü, Terkon' un belirlediği kayıt adedi ve süresince kullanacağını, her ne sebeple olursa olsun, ticari veya mesleki amaçlarla veya diğer kar getirici sebeplerle kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

6. 'SON KULLANICI'

  a. Bu Lisans Sözleşmesi ile izin verilenler dışında YAZILIM ve dokümantasyonu çoğaltıp kullanmayacağını, YAZILIM' ı kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi yapmayacağını,

  b. Terkon' un yazılı onayı olmadan YAZILIM' ı, başka bir kişiye dağıtmayacağını, ödünç vermeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, topluma iletmeyeceğini,

  c. YAZILIM ve dokümantasyonunu değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya YAZILIM ve dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını Kabul, beyan ve taahhüt eder.

II- Terkon' un Hak Ve Yükümlülükleri

1. 'SON KULLANICI' nın, bend I, madde 1.-2.-3.-5.-6 hükümlerine aykırı davranması halinde, Terkon hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, her türlü yasal başvuru ve talep haklarını kullanma hakkına haizdir. 'SON KULLANICI' nın yedekleme amacı ile aldığı kopyalar bu madde hükmünün istisnası olup; 'SON KULLANICI' yedek amaçlı kopya alma hakkına haizdir.

2. Terkon, 'SON KULLANCI' işletmenin, program devri talebi halinde, "Lisans Sistemi ve Program Satışlarında Uygulanan Esaslar" daki uygun hükümleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Terkon, 'SON KULLANCI' nın talebi üzerine ve destek kararı kendisinde olmak üzere, 'SON KULLANCI' ya, teknik destek sağlayabilir. Destek hizmeti esnasında edinilen ve geliştirilen teknik materyal ve bilgilerin fikri mülkiyet hakkı Terkon' a ait olup, 'SON KULLANCI' bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

III- Garanti ve İade Koşulları

1. Terkon, problemli olan YAZILIM' ları ve yazılı dokümanları fatura tarihinden itibaren ve fatura ile birlikte, en geç 30 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirir veya bedeli karşılığında iade alır. Alıcı bu hakkını faturası ile birlikte satın aldığı Yetkili Satıcıya (Çözüm Ortağı) na başvurarak kullanır. Belirtilen süreden sonra kullanıcı ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında YAZILIM' lar geri iade edilemez, yenisi ile değiştirilemez.

2. Terkon; İşletim sistemi ve donanım arızasından, network bağlantı hatalarından, virüs ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Terkon, bozulmuş olan lisanslı YAZILIM' ı, iş bu hizmet karşılığı olan hizmet bedeli ve masrafın Terkon' a ödenmesi halinde yenilemeyi taahhüt eder.

3. Terkon' un mali sorumluluğu, son kullanıcının, YAZILIM' ı satın aldığı tarihte ödemiş olduğu lisans bedeli ile sınırlıdır.

4. Terkon, YAZILIM' ın işlevini yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Terkon geliştirdiği YAZILIM' ın hatasız, kusursuz ve mükemmel olduğu ve kullanıcının özel isteklerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5. YAZILIM, YAZILIM' a uygun ekipman ve kalifiye elemanlarla ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır. Terkon müşterisine YAZILIM' ın kullanılması esnasında, hizmet bedeli karşılığı, Terkon tarafından yeterliliği onaylanana dek eğitim almasını tavsiye eder ve YAZILIM' ın uygun ekipman ve kalifiye elemanlarca kullanılmamasından, kullanım kılavuzuna aykırı kullanılmasından veya yeterli eğitimin Terkon yetkililerinden alınmamasından doğan zararlardan veya zarar tehlikelerinden, Terkon ve Terkon Satış Birimleri sorumlu değildir.

6. Terkon veya Satış Birimleri, oluşan zararın olasılığından önceden haberdar edilmiş olsalar dahi YAZILIM' ın kullanımından ya da kullanılamamasından doğan veya bunlarla ilişkili herhangi bir özel, mali, dolaylı, dolaysız vaki hiçbir zarardan ( Şahıslara olan zarar, kar kaybı, işin durması, işle ilgili bilgilerin kaybı, görevin yerine getirilmemesi, iyi niyet veya makul dikkatin gösterilmemesi, ihmal ve her nasıl olursa olsun tüm dolaylı zarar, ziyan ve cezai tazminat dahil olmak üzere ) ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşme hükümleri uyarınca veya kasıt, ihmal veya sorumluluk nedeni ile olsa dahi sorumluluktan muaftır.

7. YAZILIM güncellenmeden önce (DATA) dizini mutlaka yedeklenmelidir. Bu işlem güncelleme sırasında meydana gelecek olağandışı hataları önler. Bu işlemin yapılmamasından doğacak veri kayıplarından Terkon sorumlu değildir.

8. YAZILIM gelişmiş bir yedekleme sistemine sahiptir. Bu sistemin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından doğacak veri kayıplarından Terkon sorumlu değildir.

9. Terkon, YAZILIM' ın kullanımı esnasında, teknik servis desteğinin Terkon yetkili elemanları harici herhangi bir üçüncü gerçek/tüzel kişiden almasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.

10. Terkon, YAZILIM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. Kullanıcı dilerse, Terkon' un Lisans Sisteminde yer alan kurallar çerçevesinde bu yeni sürümden yararlanabilir. Bu noktada Terkon eski sürüm ile girilmiş verilerin yeni sürüm ile uyuşacağı taahhüdünü vermez.

11. YAZILIM ve dokümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların, işleme, geliştirme, yayma ve çoğaltma, temsil ve iletme hakları münhasıran Terkon' a aittir. YAZILIM' ın tamamının veya bir kısmının işlenerek geliştirilmesi durumunda oluşturulan yeni eserin fikri mülkiyet hakkı Terkon' a ait olup, Terkon ayrıca ilgililer hakkında herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her türlü yasal yollara başvurma hakkına haizdir. YAZILIM' ın ve dokümantasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

IV- Genel Hükümler

1. İş bu sözleşme konusu YAZILIM' ın değiştirilmesi veya geliştirilip yenilenmesi durumunda, iş bu sözleşme hükümleri, taraflar arasında akdedilen yeni sözleşme ile ortadan kaldırılmadığı sürece geçerlidir.

2. 'SON KULLANICI', iş sözleşme konusu ürünün tam ve eksiksiz olmadığı ürünün teslimi tarihinde açıkça belirli ise, keyfiyeti, 2 gün içinde, yazılı olarak Terkon' a bildirmesi ve 8 gün içinde ürünü muayene ettirmesi halinde; ürünün değiştirilmesini, iadesini veya onarımını isteme seçimlik haklarına haizdir.

3. 'SON KULLANICI', madde II/3. de yer alan haller dışında ayıbı, ürünün teslimi tarihinden itibaren 30 gün içinde, Terkon' a bildirmesi durumunda, Terkon' den ürünün değiştirilmesi, ayıp oranında bedelin indirilmesi, ürünün iadesi veya ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.

4. Bu Lisans Sözleşmesi' nin maddelerine göre bu YAZILIM' ı kullanma lisansı; YAZILIM' ın, ödeme yaptığınız bir sabit süre, bir sınırlı süre veya bir kira lisansı karşılığında verildiği belirtilmemişse, süreklidir.

5. İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır.

6. Açıkça 'SON KULLANICI' ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar Terkon' a aittir.

7. Diğer hakların saklı kalması kaydıyla bu sözleşmenin şartlarına uymamanız durumunda Terkon sözleşmeyi sona erdirebilir.

8. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Terkon Teknoloji
info@terkon.com
Bizi tercih eden kullanıcılarımız...

Destek Hattı +90 ( 212 ) 854 10 93